Proračun


Što je točno rashodovanje... i što s rashodovanom imovinom?

Što je točno rashodovanje... i što s rashodovanom imovinom?

16.01.2018.

Rashodovanje je trajno povlačenje imovine iz upotrebe. Nakon povlačenja imovine iz upotrebe ona se uništava ili otuđuje (prodajom dijelova, poklanjanjem, odvozom na otpad, likvidacijom ili sl.) i u tom trenutku – otuđenja ili uništenja, isključuje se iz poslovnih knjiga odnosno bilance.

više...

Najčešće pogreške kod godišnjeg popisa

Najčešće pogreške kod godišnjeg popisa

04.12.2017.

Krajem svake godine, sa stanjem na dan 31. prosinca, svi proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici obvezni su obaviti godišnji popis imovine i obveza. Godišnjim popisom usklađuju se knjigovodstvena stanja na stvarno stanje utvrđeno popisom. Iako se godišnji popis obavlja svake godine, još uvijek se kod velikog broja proračunskih subjekata pojavljuju nepravilnosti.

više...

Obveze preuzete u ovom i prethodnim razdobljima - u (ovogodišnjem) dokumentu plana

Obveze preuzete u ovom i prethodnim razdobljima - u (ovogodišnjem) dokumentu plana

31.08.2017.

Zakonom o proračunu, između ostaloga, uređeno je i proračunsko planiranje. Osim posebnih odredaba ovoga Zakona o izradi proračuna i financijskog plana te donošenja proračuna (čl. 22. – 46. Zakona), člankom 4. propisana je primjena proračunskih načela, od kojih dva izravno uređuju i dokumente plana.

više...

Za računovodstvo proračuna/proračunskog korisnika odgovoran je čelnik - neke prekršajne odredbe

Za računovodstvo proračuna/proračunskog korisnika odgovoran je čelnik - neke prekršajne odredbe

09.08.2017.

Zakonom o proračunu uređeno je proračunsko planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S), proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama.

više...

Praćenje izvršenja proračuna i financijskih planova

Praćenje izvršenja proračuna i financijskih planova

26.04.2017.

prema proračunskim klasifikacijama...

više...

Godišnji popis imovine i obveza za 2016. godinu

Godišnji popis imovine i obveza  za 2016. godinu

25.11.2016.

Svi proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici moraju koncem godine popisati svu svoju imovinu i obveze ...

više...

Proračunsko planiranje - za razdoblje 2017.-2019.

Proračunsko planiranje  - za razdoblje 2017.-2019.

26.09.2016.

Izrada državnog proračuna temelji se na procjeni gospodarskog razvoja i makroekonomskih pokazatelja ...

više...

Donesen je novi Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Donesen je novi  Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

23.08.2016.

Proširena je obveza uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola i na nove obveznike ovog Zakona ...

više...

Izjave o fiskalnoj odgovornosti kod primopredaje dužnosti tijekom godine

Izjave o fiskalnoj odgovornosti  kod primopredaje dužnosti tijekom godine

08.07.2016.

Izjavom čelnici potvrđuju zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje ...

više...

Namjenski i vlastiti prihoda proračunskih korisnika u evidencijama JLP(R)S-a

Namjenski i vlastiti prihoda proračunskih korisnika u evidencijama JLP(R)S-a

08.06.2016.

Na koji način treba u poslovnim knjigama JLP(R)S -a knjižiti prihode proračunskih korisnika (i rashode koji se financiraju iz tih izvora financiranja) ...

više...

Financiranje udruga iz javnih izvora

Financiranje udruga iz javnih izvora

24.05.2016.

Da bi udruge mogle ostvariti sredstva iz javnih izvora moraju ih pribaviti putem javnog poziva, natječaja ili ...

više...

Preuzimanje obveza (na teret proračuna)

Preuzimanje obveza (na teret proračuna)

21.04.2016.

Svi proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, te JLP(R)S-i, obveznici su primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ...

više...

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S-a

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S-a

16.03.2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna mora se objaviti na internetskim stranicama JLP(R)S-a ...

više...

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. II

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. II

25.02.2016.

Funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola i aktivnostima unutarnje revizije izvještavati će se na godišnjoj razini sukladno propisima ...

više...

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015.

04.02.2016.

Izjava za 2015. sastavlja se u skladu sa zadnjim izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti ...

više...

Konsolidirani financijski izvještaji proračunskog računovodstva

Konsolidirani financijski izvještaji proračunskog računovodstva

03.02.2016.

Obveznici konsolidacije financijskih izvještaja su razdjeli državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Ministarstvo financija ...

više...

Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

Pripreme za sastavljanje   godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

30.12.2015.

Od ove godine skraćeni su rokovi podnošenja financijskih izvještaja obveznika vođenja proračunskog računovodstva ...

više...

Godišnji popis imovine i obveza

Godišnji popis imovine i obveza

30.11.2015.

Obavljanje godišnjeg popisa obveza je za sve proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike ...

više...

Neutrošena proračunska sredstva kod korisnika

Neutrošena proračunska sredstva kod korisnika

22.10.2015.

Proračunskim se korisnicima za obavljanje djelatnosti radi kojih su osnovani, u pravilu, osiguravaju sredstva u državnom proračunu odnosno proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S).

više...

Donesen je novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Donesen je novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

31.08.2015.

Proširena je primjena i na nove obveznike – trgovačka društva i druge pravne osobe ...

više...